REGULAMIN

 

§ 1. WSTĘP

 1. Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1219, z 2018 r. poz. 650) i jest udostępniany Klientom nieodpłatnie w formie, która umożliwia jego pobieranie, utrwalenie i wydrukowanie za pośrednictwem Serwisu.
 2. Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Usług w Serwisie. Każdy Klient zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Przed skorzystaniem z Usługi należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Rozpoczynając korzystanie z Usługi Klient potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, rozumie jego treść, dokonuje akceptacji niniejszego Regulaminu, jego postanowień i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 

§ 2. DEFINICJE

Kancelaria – Kancelaria Radców Prawnych Murdza Poznańska Murdza spółka partnerska, Ul. Górna 10/4, 20-005 Lublin, NIP 9462652138, REGON 361089339, KRS 0000550375
Dane kontaktowe: adres poczty elektronicznej: info@krp.pl Sekretariat: tel: (81) 534 81 13, tel. kom. 512 056 595, (czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8:30-16:30 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

Dane Osobowe – dane identyfikujące Klienta, zgromadzone przez Kancelarię m.in. poprzez formularze dostępne w Serwisie i przetwarzane przez Kancelarię na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz Polityce Prywatności.

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług, na zasadach określonych Regulaminem i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Kancelarią czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Regulamin – niniejszy regulamin, określający m.in. warunki świadczenia Usług przez Kancelarię oraz procedurę reklamacyjną.

Serwis – rozwiązanie informatyczne znajdujące się pod adresem internetowym www.krp.pl oraz ewentualnie innymi adresami internetowymi na który składa się m.in. kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Klientów.

Umowa – umowa pomiędzy Kancelarią a Klientem, na mocy której Kancelaria zobowiązana jest wykonać Usługę.

Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną w ramach Serwisu, w szczególności polegające na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych za pomocą środków porozumiewania się na odległość takich jak: poczta elektroniczna, telefon, komunikator internetowy (E-Porada), oraz dostarczaniu bezpłatnego biuletynu elektronicznego, informującego o zmianach w prawie, usługach świadczonych przez Kancelarię, promocjach i ofertach specjalnych (Newsletter).

 

§ 3. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 1. Kancelaria świadczy Usługi z zachowaniem należytej staranności, z poszanowaniem zasad określonych Ustawą o radcach prawnych i Kodeksem Etyki, zgodnie ze standardami profesjonalnego świadczenia usług prawnych.
 2. Sposób świadczenia Usługi w powierzonej Kancelarii sprawie, w szczególności termin wykonywania poszczególnych czynności, wynika z rodzaju sprawy, zakresu zlecenia oraz bieżących uzgodnień z Klientem
 3. Usługa udzielana jest w zakresie ustalonym Umową wyłącznie na podstawie przedstawionego przez Klienta stanu faktycznego i przedłożonych dokumentów. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość i kompletność przekazanych dokumentów lub informacji.
 4. Kancelaria zobowiązana jest do zachowania poufności informacji uzyskanych w związku ze świadczeniem Usługi.
 5. Usługa jest świadczona w języku polskim.
 6. Wszystkie Ceny Usług podawane są w złotych polskich.
 7. Dokonanie skutecznego zamówienia Usługi wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz akceptacji jego postanowień.
 8. Niedopuszczalne są działania mogące w szczególności utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu lub narazić Kancelarię na utratę renomy, dobrego imienia lub na jakąkolwiek szkodę.
 9. Klient korzystając z Serwisu nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w jego treść, strukturę, formę, grafikę ani w mechanizm działania.
 10. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Serwisu, strony internetowej Serwisu lub usług świadczonych przez Kancelarię w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Kancelarii.
 11. Akceptując postanowienia Regulaminu Klienci nie będący konsumentami wyrażają zgodę na przesyłanie faktur VAT i korekt faktur VAT drogą elektroniczną.

 

§ 4. WYMAGANIA TECHNICZNE.

 1. Warunkiem korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Klienta sprawnego urządzenia pozwalającego na połączenie z Internetem oraz dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów. Dla poprawnego funkcjonowania Serwisu wymagane jest:
 2. instalacja przeglądarki Google Chrome w wersji 70. lub nowszej, bądź innej o takiej samej funkcjonalności. Starsze wersje przeglądarek mogą wpływać na niepoprawne wyświetlanie strony;
 3. posiadanie aktywnego konta poczty e-mail;
 4. włączenie obsługi JavaScript oraz Cookie;
 5. instalacja oprogramowania, które umożliwia odczytywanie i wysyłanie plików w formatach Office oraz odczytywanie i wysyłanie plików w formacie PDF.
 6. Kancelaria informuje, iż problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne dotyczące sprzętu, z którego korzysta Klient (firewalle-blokady, niewłaściwe wersje przeglądarki internetowej, programy antywirusowe i inne) mogą ograniczyć lub uniemożliwić Klientowi dostęp do Usług w Serwisie.
 7. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości i wady wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania sprzętu komputerowego lub oprogramowania Klienta, m.in. przeglądarki internetowej lub wynikające z usterek łącz telekomunikacyjnych, a także działalności osób trzecich, za które Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności.

 

§ 5. USŁUGA E-PORADA

 1. Klient, chcący skorzystać z E-Porady powinien przesłać do Kancelarii za pośrednictwem właściwego formularza szczegółowy opis problemu prawnego, wskazać pytania oraz zamieścić swoje Dane Osobowe (imię i nazwisko/nazwę podmiotu, adres, telefon kontaktowy, e-mail).
 2. W sytuacji, gdy opis problemu prawnego okaże się niewystarczający Kancelaria zwróci się do Klienta o uzupełnienie informacji lub przesłanie dokumentacji koniecznych do udzielenia porady prawnej.
 3. Po otrzymaniu pełnej korespondencji Kancelaria prześle na wskazany przez Klienta adres e-mail ofertę wykonania usługi zawierającą: cenę Usługi, termin i formę jej wykonania, sposób zapłaty wynagrodzenia.
 4. Dokonanie zapłaty za E-Poradę jest równoznaczne z zawarciem Umowy na jej realizację na warunkach określonych w wiadomości e-mail, o której mowa w par. 5 ust.3. oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 5. Porada jest udzielana w oparciu o stan faktyczny przedstawiony przez Klienta w zapytaniu, w oparciu o prawo polskie i na podstawie stanu prawnego obowiązującego w dacie udzielenia porady. Termin udzielenia porady wynosi do 3 dni roboczych licząc od dnia następnego po dniu zaksięgowania wpłaty, z zastrzeżeniem § 5 ust. 6.
 6. W przypadku Klienta będącego Konsumentem termin udzielenia porady wynosi 15 dni od momentu zaksięgowania zapłaty umówionego wynagrodzenia na rachunku bankowym Kancelarii.
 7. W przypadku wyrażenia zgody przez Klienta będącego Konsumentem na natychmiastowe wykonanie umowy przed upływem ustawowego terminu na odstąpienie od umowy oraz po potwierdzeniu, że został on poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielenia tej zgody, Usługa zostanie zrealizowana w terminie określonym w § 5 ust.5.
 8. Kancelaria opiera się na informacjach otrzymanych od Klienta.
 9. Klient nie może powoływać się na niepełny zakres treści porady lub brak możliwości skorzystania z niej, jak również na szkodę poniesioną w wyniku skorzystania z treści porady i nie może żądać zwrotu wynagrodzenia, jeśli w sposób dokładny nie opisał problemu prawnego oraz nie przesłał wszystkich niezbędnych dokumentów koniecznych do jej sporządzenia i nie przedstawił w pełni stanu faktycznego w pytaniu zadanym w formularzu E-Porada.
 10. Kancelaria może odmówić udzielenia porady, jeśli uzna, iż może to naruszać przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub zasad etyki zawodowej, a także gdy przygotowanie porady byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub gdy Kancelaria nie specjalizuje się w dziedzinie prawa dotyczącej zagadnienia prawnego zawartego w pytaniu Klienta.
 11. Z tytułu odmowy udzielenia porady Klientowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Kancelarii.

 

§ 6. USŁUGA NEWSLETTER.

 1. W ramach Usługi Newsletter Kancelaria wysyła zamówiony przez Klienta biuletyn elektroniczny, informujący o zmianach w prawie, usługach świadczonych przez Kancelarię, promocjach i ofertach specjalnych na wskazany przez niego adres e-mail.
 2. Usługa Newslettera jest usługą bezpłatną i jest dostępna dla wszystkich Klientów, którzy podadzą swój adres e-mail za pośrednictwem przeznaczonego do tego formularza zamieszczonego na stronie internetowej Serwisu.
 3. Możliwość korzystania przez Klientów z Usługi Newsletter jest uwarunkowana posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 4. Klient może w każdym czasie zrezygnować z Newslettera poprzez wysłanie do Kancelarii oświadczenia o rezygnacji z jego otrzymywania na adres e-mail: biuro@krp.pl lub w inny sposób wskazany w treści Newslettera.

 

§ 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY.

 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Skorzystanie z prawa odstąpienia od Umowy następuje poprzez poinformowanie Kancelarii w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy Kancelaria dokona zwrotu wszystkich otrzymanych płatności.
 4. Kancelaria dokonuje zwrotu płatności poniesionych niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy
 5. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.
 6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku następujących umów:
 1. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu Konsumenta o utracie prawa do odstąpienia od umowy;
 2. o świadczenie usług, jeżeli Kancelaria wykonała w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Kancelarię utraci prawo odstąpienia od umowy;

 

§ 8. REKLAMACJE I ROZSTRZYGANIE SPORÓW.

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi przez Kancelarię lub nierealizowania jej zgodnie z Regulaminem, Klient ma prawo złożenia reklamacji bezpośrednio do Kancelarii.
 2. Reklamacje należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@krp.plz podaniem opisu reklamacji i przyczyn jej zgłoszenia oraz podaniem danych identyfikujących Klienta wnoszącego reklamację.
 3. Reklamacja nie przysługuje, gdy:
 4. porada wskazuje, iż brak jest jednoznacznego rozwiązania problemu poruszanego przez Klienta ze względu na rozbieżności w interpretacji prawa, kontrowersje lub brak powszechnie obowiązującej wykładni prawa;
 5. porada została udzielona z opóźnieniem, ale Klient był o tym zawiadomiony i nie skorzystał z prawa do odstąpienia od Umowy.
 6. Jeżeli podane w reklamacji informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Kancelaria zwraca się do Klienta składającego reklamację o ich uzupełnienie.
 7. Kancelaria rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji, termin ten liczy się od dnia dostarczenia uzupełnionej reklamacji. Jeśli rozpatrzenie reklamacji w tym terminie okaże się niemożliwe, Kancelaria poinformuje o tym Klienta z podaniem przyczyny przedłużenia terminu oraz przewidywanego czasu udzielenia odpowiedzi.
 8. Odpowiedź na reklamację zawierająca sposób jej rozpatrzenia, zostanie wysłana na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta. W przypadku reklamacji złożonej przez Klienta będącego Konsumentem Kancelaria przekaże odpowiedź w formie pisemnej na wskazany przez niego adres do korespondencji.

 

§ 9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

 1. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Klient (firewalle – blokady, programy antywirusowe i inne), które mogą ograniczyć lub uniemożliwić Klientowi dostęp do Usług w Serwisie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności za skutki powstałe w związku z oznaczeniem wiadomości przesyłanych od Kancelarii do Klienta lub od Klienta do Kancelarii jako spam.
 2. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za treść i poprawność danych oraz informacji wprowadzonych przez Klienta do Serwisu, jak również za treść i poprawność danych oraz informacji wprowadzonych przez Klienta do generowanych z wykorzystaniem Serwisu Formularzy.
 3. Klient zobowiązuje się zawiadomić Kancelarię o każdej zmianie adresu poczty elektronicznej, pod rygorem uznania wiadomości wysyłanych na poprzedni adres e-mail za skutecznie doręczone.
 4. Kancelaria ponosi odpowiedzialność względem Klienta niebędącego Konsumentem w granicach rzeczywistej straty (damnum emergens).
 5. Wyłącznym źródłem zobowiązań Kancelarii jest niniejszy Regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

§ 10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Kancelaria jako administrator danych osobowych zobowiązuje się podjąć wszelkie konieczne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich danych i treści przekazywanych przez Klienta w związku z korzystaniem przez niego z Serwisu.
 2. Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)
 3. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów zawiera POLITYKA PRYWATNOŚCI znajdująca się na Stronie Internetowej Serwisu.

 

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 03 kwietnia 2019 r.
 2. Kancelaria zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Może ona być spowodowana w szczególności zmianami ustawodawczymi bądź zmianami praktyki stosowania prawa, rozwojem technologii internetowych, zmianami zasad korzystania z Usług lub z Serwisu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z dniem opublikowania Serwisie.
 3. Nie stanowi zmiany Regulaminu zmiana zawartych w nim danych teleadresowych dotyczących Kancelarii.
 4. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu lub Umowy jest prawo polskie.
 5. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie.
 6. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.
 7. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z mediacji i polubownego załatwienia sporu są dostępne również na stronach internetowych powiatowych lub miejskich rzeczników konsumentów m.in. na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/konsumenci.php ;
 8. Klient będący Konsumentem może także skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 


WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY DLA KONSUMENTA

Pobierz wzór