W zakresie prawa rodzinnego prawnicy naszej Kancelarii reprezentują Klientów w szczególności w sprawach dotyczących umów majątkowych między małżonkami, jak również w sprawach o rozwód, separację i alimenty.

USTRÓJ MAJĄTKOWY MIĘDZY MAŁŻONKAMI

Z chwilą zawarcia małżeństwa między małżonkami powstaje, z mocy polskiego prawa, ustawowa wspólność majątkowa, która obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub jednego z nich (tzw. majątek wspólny). Istnieją jednak sytuacje, w których ustanowienie wspólności ustawowej nie jest optymalnym rozwiązaniem i konieczne jest zawarcie małżeńskiej umowy majątkowej. Dzięki niej zainteresowani mogą ustalić inne zasady dotyczące gromadzenia i dysponowania majątkiem w czasie trwania małżeństwa, poprzez modyfikację czy wręcz wyłącznie wspólności ustawowej.

Odpowiednia umowa zawarta w formie aktu notarialnego może:

  • rozszerzyć wspólność majątkową,
  • ograniczyć wspólność majątkową,
  • wprowadzić rozdzielność majątkową (zwykłą lub z wyrównaniem dorobków).

Umowa taka powinna być sporządzona przez doświadczonego radcę prawnego i może być zawarta zarówno przed zawarciem małżeństwa, jak i w trakcie jego trwania.

SKUTKI ROZDZIELNOŚCI MAJĄTKOWEJ

Ustrój rozdzielności sprawia, że każdy z małżonków zachowuje zarówno majątek nabyty przed zawarciem małżeństwa, jak i w okresie obowiązywania rozdzielności (tzw. majątek osobisty). Majątkiem osobistym każde z małżonków zarządza i rozporządza samodzielnie. Mogą oni również zaciągać zobowiązania bez zgody współmałżonka oraz samodzielnie odpowiadają za swoje długi.

Wprowadzenie rozdzielności majątkowej warto rozważyć w sytuacji, gdy jeden z małżonków prowadzi działalność gospodarczą. Dzięki takiemu rozwiązaniu przedsiębiorca może uchronić swojego małżonka przed odpowiedzialnością za zobowiązania firmy, w przypadku bowiem braku intercyzy wierzyciel może egzekwować należności z majątku wspólnego. Na skuteczność aktu rozdzielności majątkowej wpływ ma przede wszystkim data jego podpisania. Intercyza nie działa wstecz, co sprawia, że należy ją podpisać, zanim powstaną ewentualne problemy finansowe małżonka.

Rozdzielność majątkowa w przypadku przedsiębiorcy to nie tylko ochrona małżonka, ale także ułatwienie działań biznesowych. Posiadając intercyzę, dana osoba może bez wiedzy małżonka dysponować swoim majątkiem osobistym, m.in. zaciągać zobowiązania, czy sprzedawać nieruchomości.

ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWA A ROZWÓD

Rozdzielność majątkowa nie ma wpływu uzyskanie rozwodu, ma natomiast znaczenie w przypadku podziału majątku po rozwodzie.

Rozwód małżeństwa, które nie miało zawartej intercyzy, skutkuje koniecznością dokonania rozdzielności majątkowej. Podział majątku dokonywany jest w sądzie rodzinnym (razem z rozwodem) lub cywilnym (już po wydaniu wyroku rozwodowego). Małżonkowie mogą przedstawić zgodny projekt podziału majątku do akceptacji przez właściwy sąd. Jeżeli tego nie zrobią, podziału dokona sędzia, na podstawie przedstawionych argumentów i dowodów.

ROZWÓD

Sprawy o rozwód są trudne i skomplikowane zarówno pod względem prawnym, jak i emocjonalnym. Wymagają nie tylko rozwiązania sporu między małżonkami, ale także rozstrzygnięcia tak istotnych zagadnieniach, jak podział majątku, alimenty i los małoletnich dzieci.

Z uwagi na szczególne emocje towarzyszące sprawom rozwodowym nasi prawnicy starają się prowadzić je w taki sposób, aby Klienci w jak najmniejszym stopniu odczuli skutki konfliktu z małżonkiem, zwłaszcza w przypadku skomplikowanych problemów, które doprowadziły do rozpadu związku (alkoholizm, narkomania, przemoc fizyczna, przemoc psychiczna, hazard i in.).

POMOC PRAWNIKA PRZY ROZWODZIE

Wsparcie naszego prawnika przy rozwodzie, w tym przy rozwodzie z orzeczeniem o winie pozwoli w ustaleniu kwestii formalnych związanych z rozstaniem, obejmujących w szczególności przygotowanie pozwu, ustalenie strategii procesowej oraz reprezentację przed sądem.

Usługi świadczone przez Kancelarię obejmują również pozasądowe ustalenia dotyczące podziału wspólnego majątku czy opieki nad małoletnimi dziećmi. Na każdym etapie sprawy w jasny i klarowny sposób wyjaśniamy wszelkie zawiłości prawne oraz doradzamy najkorzystniejsze w danej sytuacji rozwiązania, które nie przyczynią się do eskalacji konfliktu między byłymi małżonkami.

ALIMENTY

Prawnicy naszej Kancelarii prowadzą sprawy o alimenty. Uzyskanie świadczenia możliwe jest:

  • na rzecz dzieci, które pozostają pod opieką jednego z rodziców posiadającego pełną władzę rodzicielską, ale też w niektórych przypadkach podczas sprawowania opieki współdzielonej;
  • od dzieci lub dalszych krewnych na rzecz żyjących w niedostatku rodziców;
  • kiedy po rozwodzie zarobki jednego z małżonków nie są wystarczające do pokrycia podstawowych potrzeb;
  • w przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie, kiedy skutkiem rozstania jest znaczne pogorszenie sytuacji materialnej osoby, która nie przyczyniła się do rozpadu pożycia.

W ramach wsparcia prawnego przy ubieganiu się o alimenty określamy krąg uprawnionych do ich uzyskania, przygotowujemy stosowną dokumentację, w tym pozew sądowy. Uczestniczymy w rozprawach, wspieramy także Klientów przy egzekwowaniu obowiązku alimentacyjnego. Zapewniamy również pomoc prawnika przy pozasądowym ustalaniu wysokości alimentów.

SPRAWY SPADKOWE

Zajmujemy się sprawami z zakresu rozporządzania majątkiem na wypadek śmierci. Doradzamy, jak skutecznie sporządzić testament oraz w jaki sposób należy dokonać zapisu, polecenia czy też wydziedziczenia. Wspieramy spadkobierców w sytuacjach, gdy zmarły przygotował ważny testament, jak również, kiedy nie pozostawił jasnych wytycznych w sprawie rozporządzenia majątkiem lub ważność dokumentu została podważona. Reprezentujemy klientów na etapie postępowań sądowych o stwierdzenie nabycia spadku, podział spadku, sprawy o zachowek, realizację zapisów i poleceń wynikających z testamentu.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług naszych radców prawnych zapraszamy do kontaktu. Porad prawnych udzielamy w Kancelarii w Lublinie lub online.