Oferta Kancelarii obejmuje również pomoc osobom poszkodowanym w uzyskaniu odszkodowań powypadkowych oraz ich reprezentację w sporach odszkodowawczych. Zapewniamy kompleksową obsługę roszczeń związanych z wypadkiem komunikacyjnym lub innym zdarzeniem (m.in. wypadki w pracy, w rolnictwie, upadki na oblodzonych chodnikach itp.) skutkującym odpowiedzialnością odszkodowawczą.

Typowa kancelaria odszkodowawcza ogranicza swe działania wyłącznie do postępowania likwidacyjnego. W przypadku konieczności wystąpienia na drogę sądową podmiot taki najczęściej występuje jako pośrednik pomiędzy poszkodowanym a adwokatem lub radcą prawnym.

Nasza Kancelaria Radców Prawnych wspiera Klientów zarówno na etapie postępowania likwidacyjnego prowadzonego przed zakładem ubezpieczeń, jak i w sądzie. Z naszej oferty mogą skorzystać poszkodowani, którzy w wypadku doznali uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. Reprezentujemy również rodziny osób zmarłych w wyniku tragicznego zdarzenia. Z uwagi na konieczność osobistego kontaktu z poszkodowanym lub uprawnionym usługi w zakresie dochodzenia odszkodowania kierujemy w szczególności do Klientów z Lublina i województwa lubelskiego.

Zwracając się do nas, Klient otrzyma:

 • pełną poradę dotyczącą możliwości uzyskania odszkodowania powypadkowego,
 • profesjonalną informację i ocenę prawną danego zdarzenia,
 • wstępne oszacowanie wysokości należnego świadczenia,
 • opracowanie i przygotowanie roszczeń o wypłatę odszkodowania,
 • reprezentację przed zakładem ubezpieczeń lub sądem.

W przypadku uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia poszkodowany może dochodzić:

 • zadośćuczynienia za krzywdę,
 • zwrotu poniesionych kosztów leczenia, rehabilitacji, dojazdów, opieki i innych,
 • zwrotu utraconego dochodu,
 • zwrot wartości rzeczy uszkodzonych lub zniszczonych w wypadku,
 • świadczenia rentowego z tytułu niezdolności do pracy, zwiększonych potrzeb, a także zmniejszonych widoków powodzenia na przyszłość.

W razie śmierci osoby bliskiej w imieniu uprawnionego nasi prawnicy mogą dochodzić:

 • odszkodowania z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej,
 • zadośćuczynienia za krzywdę będącą wynikiem śmierci osoby bliskiej,
 • zadośćuczynienia z tytułu naruszenia dóbr osobistych (zdarzenia sprzed 3 sierpnia 2008 r.),
 • zwrotu kosztów pogrzebu,
 • ewentualnych świadczeń rentowych.

WARTO WIEDZIEĆ

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 6 KC to na osobie poszkodowanej lub uprawnionej ciąży obowiązek udowodnienia swoich roszczeń. Oznacza to, że ofiara wypadku lub uprawniony musi zadbać o stosowną dokumentację, zarówno uzasadniającą winę sprawcy zdarzenia, jak i związaną z dochodzonymi roszczeniami, szczególnie dokumentację medyczną.

Szkoda powinna zostać zgłoszona do ubezpieczyciela przed upływem terminu przedawnienia.

Co do zasady w razie wyrządzenia szkody na osobie, przedawnienie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat trzech od dnia wypadku. Jeżeli szkoda wynikła z przestępstwa (m.in. ciężkie obrażenia ciała, śmierć poszkodowanego) roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia wypadku.

W przypadku gdy poszkodowanym jest małoletni (osoba, która nie skończyła 18 lat) jej roszczenie o naprawienie szkody na osobie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat dwóch od uzyskania przez nią pełnoletności, czyli w chwili ukończenia przez nią 20 roku życia bez względu na rozmiar obrażeń.

Częściowa wypłata nie pozbawia poszkodowanego prawa dochodzenia pełnego odszkodowania!!!

W przypadku, gdy sprawca wypadku drogowego nie miał wykupionego obowiązkowego ubezpieczenia OC albo zbiegł z miejsca zdarzenia i nie ustalono jego tożsamości, można dochodzić odszkodowania od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Zawarcie ugody może w praktyce uniemożliwić dochodzenie dalszych świadczeń. Przed jej podpisaniem rekomendujemy kontakt z naszą Kancelarią.

JAK NASI PRAWNICY MOGĄ POMÓC PRZY DOCHODZENIU ODSZKODOWANIA?

Kancelaria prowadzi działania prawne zarówno w ramach postępowania polubownego prowadzonego przed właściwym zakładem ubezpieczeń, jak i postępowania przed właściwym sądem.

Zajmujemy się również dochodzeniem roszczeń w sprawach, w których wypłacona przez zakład ubezpieczeń wartość świadczeń jest znacznie zaniżona w stosunku do doznanego rozmiaru szkody i krzywdy lub Zakład Ubezpieczeń w ogóle odmówił wypłaty.

Świadczymy usługi z należytą starannością i rzetelnością, w sposób profesjonalny i terminowy.

ANALIZA SPRAWY

 • na wstępie oceniamy prawidłowość i kompletność dokumentacji związanej z wypadkiem;
 • ustalamy zakres i wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia;
 • przekazujemy Klientowi informację o możliwych działaniach;
 • zawieramy umowę z Klientem.

POSTĘPOWANIE PRZED UBEZPIECZYCIELEM

 • występujemy do odpowiednich podmiotów o wydanie dokumentacji dotyczącej wypadku (dokumentacja z policji, prokuratury, placówek medycznych);
 • przygotowujemy i składamy do ubezpieczyciela stosowne wnioski z precyzyjnym określeniem dochodzonych roszczeń wraz z uzasadnianiem;
 • wzywamy ubezpieczyciela do ponownego rozpatrzenia sprawy w przypadku wypłaty zaniżonego odszkodowania i zadośćuczynienia. W przypadku zakończenia postępowania polubownego bez uzyskania satysfakcjonującego świadczenia proponujemy skierowanie sprawy do sądu;
 • na każdym etapie sporu zakład ubezpieczeń może zabiegać o jego ugodowe zakończenie. W przypadku złożenia przez ubezpieczyciela propozycji dotyczącej wypłaty zaniżonego odszkodowania, ZDECYDOWANIE ODRADZAMY zawarcie ugody i rekomendujemy skierowanie sprawy do sądu.

POSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM

 • szczegółowo informujemy Klienta o wysokości dochodzonych świadczeń, ewentualnych kosztach postępowania oraz szansach na wygraną;
 • po wyrażeniu zgody Klienta na skierowanie sprawy do sądu sporządzamy pozew i dalsze pisma procesowe;
 • odpowiadamy na pisma ubezpieczyciela i uczestniczymy w rozprawach;
 • reprezentujemy Klienta w postępowaniu przed sądem I i II instancji oraz Sądem Najwyższym;

NIE KORZYSTAMY Z USŁUG PODWYKONAWCÓW!

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług naszych radców prawnych zapraszamy do kontaktu. Porad prawnych udzielamy w Kancelarii w Lublinie lub online.