Prowadzenie działalności gospodarczej osaczone jest przez przepisy. Kwestie właściwej formy organizacyjnej, relacje z kontrahentami, klientami i pracownikami, ochrona danych osobowych (RODO), nieuczciwa konkurencja, marketing, autorskie prawa majątkowe, szczególne wymagania prawne dla określonych podmiotów gospodarczych, jak regulaminy świadczenia usług elektronicznych czy przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, prawa konsumenckie, reklamacje, bezpodstawne zwroty, ochrona danych osobowych, prawo pracy, nieuczciwa konkurencja i wiele innych, mogą niejednemu przedsiębiorcy spędzać sen z powiek. Znaczna część z tych przepisów – szczególnie dotycząca wdrożenia RODO oraz ustawa AML – napisana jest trudnym, niezrozumiałym językiem, często posługując się pojęciami o dużym poziomie ogólności. Może stanowić to źródło wielu nieporozumień, jak również sprawiać trudności w praktycznym ich zastosowaniu.

Nasze doświadczenia zawodowe wskazują, że wielu przedsiębiorców nie radzi sobie z przestrzeganiem licznych wymogów prawnych, niektórzy nie są nawet świadomi, jakie ciążą na nich obowiązki. Ignorowanie przepisów czy też ich niewłaściwe stosowanie może nie tylko pociągać za sobą ryzyko sankcji (w tym odczuwalnych kar pieniężnych), lecz także lub przede wszystkim, może być powodem utraty dobrego wizerunku firmy.

Wychodząc tym problemom naprzeciw Kancelaria oferuje obsługę prawną dla przedsiębiorców, bez względu na formę prowadzonej działalności, dotyczącą zarówno spraw gospodarczych, cywilnych, administracyjnych, jak i z zakresu prawa pracy. Nasi radcy prawni doradzają we wszystkich zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, dążąc przede wszystkim do zapewnienia bezpieczeństwa prawnego przy zawieranych umowach oraz w codziennej działalności. W naszych poradach prawnych i podejmowanych działaniach główny nacisk kładziemy na zminimalizowanie ryzyka powstawania sporów gospodarczych czy majątkowych, a gdy już spór powstanie, naszą rolą, jako prawników jest podjęcie czynności zmierzających do jak najlepszego jego rozwiązania. Pozwala to przedsiębiorcom zorganizować i prowadzić działalność w sposób najbardziej efektywny, a także zminimalizować ryzyka prawne dla właściciela, wspólników czy kadry zarządzającej.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z naszych usług zapraszamy do kontaktu. Porad prawnych udzielamy w Kancelarii Radców Prawnych w Lublinie lub online.

ZAKRES USŁUG

Nasza oferta skierowana jest do podmiotów gospodarczych (spółek prawa handlowego, spółdzielni, przedsiębiorstw, jednoosobowych przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji i in.) i obejmuje w szczególności:

  • udzielanie porad prawnych;
  • sporządzanie opinii prawnych;
  • zakładanie nowych podmiotów gospodarczych, jak również ich łączenie czy przekształcanie, reprezentację w postępowaniu rejestrowym w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS);
  • doradztwo pozwalające na wybór optymalnej formy prowadzonej działalności gospodarczej;
  • projektowanie, analizowanie, konsultowanie, opiniowanie wszelkiego rodzajów umów pojawiających się w toku prowadzonej działalności gospodarczej, w tym umów dotyczących prawa pracy (regulamin pracy, umowa o pracę, zlecenia, o dzieło, o zachowanie poufności, o zakazie konkurencji), ochrony praw autorskich (np. umowy o wykonanie strony internetowej, usług marketingowych i in.), relacji z kontrahentami (np. obsługa IT, hosting, księgowość, marketing, usługi kurierskie itp.), relacji z klientami (umowy sprzedaży, umowy o wykonanie usług, regulamin sklepu internetowego, umowa komisu, regulamin aukcji);
  • przygotowywanie dedykowanej dokumentacji dla przedsiębiorców, których działalność regulowana jest przez przepisy szczególne, np. procedur dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, regulaminu sklepu internetowego dla sprzedawcy alkoholu i in.;
  • przygotowania pełnej dokumentacji związanej z wdrożeniem RODO;
  • reprezentację w postępowaniach przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi oraz organami administracji państwowej i samorządowej;
  • prowadzenie spraw z zakresu prawa upadłościowego;
  • sądową windykację należności.

Pomoc świadczona przez naszych radców prawnych może polegać na wykonaniu jednorazowej usługi, może również być świadczona w ramach stałej obsługi prawnej.