Zakres usług obejmuje udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, udział w negocjacjach pozasądowych oraz reprezentowanie Klientów w sprawach sądowych i przed innymi instytucjami.

Świadczona przez nas pomoc prawna obejmuje:

 • Prawo cywilne,

 • Prawo rodzinne,

 • Prawo spadkowe,

Proponujemy elastyczne zasady współpracy, między innymi:

Stałą umowę zlecenia obsługi prawnej.

Stałą umowę zlecenia obsługi prawnej.

Ten rodzaj współpracy obejmuje obsługę prawną, wycenioną miesięczną stawką ryczałtową. Kwota ryczałtu jest stała, uzależniona od zakresu i czasu poświęconego na obsługę prawną i negocjowana indywidualnie z Klientem.

Umowę zlecenia obsługi prawnej z wynagrodzeniem godzinowym.

Umowę zlecenia obsługi prawnej z wynagrodzeniem godzinowym.

Ten rodzaj współpracy obejmuje obsługę prawną, wycenioną za każdą godzinę pracy prawnika Kancelarii.

Wynagrodzenie za prowadzenie spraw sądowych.

Wynagrodzenie za prowadzenie spraw sądowych.

Kancelarii przysługuje wynagrodzenie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości, regulującego wysokość minimalnych opłat za prowadzenie sprawy.

Umowa z Klientem może przewidywać dodatkowe wynagrodzenie za pozytywny wynik sprawy, określone w umowie procentowo lub kwotowo od wysokości wygranej i wyegzekwowanej od przeciwnika procesowego należności (Success fee).

Abonament prawny

Abonament prawny

Szczególną ofertę kierujemy do osób, które zainteresowane są uzyskiwaniem porad prawnych w drobnych, bieżących sprawach. Proponujemy niewielką, stałą, miesięczną opłatę, w ramach której prowadzimy konsultacje przy pomocy środków komunikacji na odległość. Taka forma współpracy jest zazwyczaj pożądana przez osoby, które nie potrzebują stałej obsługi w znacznym rozmiarze, ale chcą mieć pewność, że w przypadku, gdy zajdzie potrzeba krótkich konsultacji, pomocy prawnej udzielą osoby kompetentne, które podsuną pomysły rozwiązania istniejących problemów.

OFERTA DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

Przejdź do oferty dla osób fizycznych

Oferujemy obsługę podmiotów gospodarczych (spółek prawa handlowego, spółdzielni, przedsiębiorstw, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji i in). Reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi oraz organami administracji państwowej i samorządowej.

Zakres naszych usług obejmuje:

zakładanie nowych podmiotów gospodarczych, jak również ich łączenie, czy przekształcanie, reprezentację w postępowaniu rejestrowym w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)

doradztwo z zakresu bieżącego prowadzenia działalności gospodarczej, udział w negocjacjach

projektowanie, analizowanie, konsultowanie, opiniowanie wszelkiego rodzajów umów pojawiających się w toku prowadzonej działalności gospodarczej

sądową i przed sądową windykację należności

prowadzenie spraw z zakresu prawa upadłościowego

inne usługi z zakresu obsługi prawnej firm

Usługi dodatkowe dla podmiotów gospodarczych obejmują m.in.:

PRAWNE WSPARCIE WDROŻENIA RODO

Zgodnie z RODO każdy podmiot przetwarzający dane osobowe musi -poruszając się w wyznaczonych prawem granicach – samodzielnie zdefiniować posiadane zasoby informacyjne (kategorie danych osobowych), ryzyka związane z ich przetwarzaniem i dobrać do nich odpowiednie zabezpieczenia. W ramach naszych usług oferujemy pomoc przy wdrożeniu przepisów dotyczące ochrony danych osobowych zgodnie z RODO.

Weryfikujemy, czy wszystkie przetwarzane dane i związane z nimi procesy są niezbędne, a także czy wszystkie procedury zabezpieczają prawa osób, których dane są przetwarzane.

Przygotowujemy stosowną dokumentację obejmującą m.in.

 • wzory stosownych zgód i informacji,
 • umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
 • politykę ochrony danych osobowych,
 • rejestr czynności przetwarzania danych.
Więcej

OBSŁUGA PRAWNA BRANŻY E-COMMERCE

Każdy przedsiębiorca rozpoczynający sprzedaż bądź świadczenie usług za pośrednictwem Internetu zobowiązany jest do stworzenia prawidłowej dokumentacji, która określa zasady prowadzonej sprzedaży lub świadczenia usług. Zgodnie z obowiązującym prawem absolutne minimum stanowią: regulamin, polityka prywatności oraz polityka plików cookies.

Obsługa prawna serwisu internetowego obejmuje weryfikację oferowanych przez przedsiębiorcę usług oraz związane z nimi procesy. Następnie przygotowujemy stosowną dokumentację obejmującą:

 • regulaminy serwisu internetowego lub sklepu internetowego (wraz z odpowiednimi załącznikami),
 • politykę prywatności cookies,
 • stosowne zgody (checkboxy),
 • wzory umów.

Oferujemy ponadto:

 • doradztwo związane z bieżącą działalnością obejmujące m.in. wybór najbardziej optymalnej formy organizacyjnej,
 • pomoc prawną dotyczącą prawa autorskiego oraz czynów nieuczciwej konkurencji,
 • sporządzanie i opiniowanie umów z dostawcami usług dla branży e-commerce takich jak umowa na wykonanie strony internetowej, umowa pozycjonowania serwisu itp.

prowadzenie sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami w sprawach związanych z reklamacją lub zwrotem towaru, a także w sprawach związanych z rozliczeniem stron po odstąpieniu od umowy

Więcej

SZKOLENIA PRAWNE

Oferujemy szkolenia dla przedsiębiorców w zakresie prawa gospodarczego, odpowiedzialności cywilnej, ochrony danych osobowych, ochrony znaków towarowych, prawa medycznego, praw budowlanego, prawa Internetu i in..

Szkolenia te mają charakter warsztatów lub wykładów i są ukierunkowane na rozwiązywanie praktycznych problemów związanych z daną tematyką. Program szkolenia dostosowywany jest zawsze do indywidualnych życzeń Klienta i uwzględnia aspekty prawne wynikające z konkretnych projektów i przedsięwzięć biznesowych.

Nasze szkolenia kończą się uzyskaniem certyfikatu bądź zaświadczenia o odbyciu szkolenia.

Zachęcamy Państwa do kontaktu oraz przesyłania zapytań dotyczących interesującej Państwa tematyki szkolenia

OFERTA W RAMACH BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH

Kancelaria Radców Prawnych Murdza Poznańska Murdza spółka partnerska przeszła pomyślną weryfikację jakości świadczonych usług szkoleniowych oraz doradczych i została wpisana do Bazy Usług Rozwojowych (BUR) prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

W Bazie Usług Rozwojowych każdy mikro, mały i średni przedsiębiorca może znaleźć usługę rozwojową jakiej aktualnie poszukuje dla siebie lub swoich pracowników z dofinansowaniem ze środków unijnych (nawet do 80% kosztów).

W ramach usługi rozwojowej możemy dla Państwa poprowadzić szkolenie lub doradztwo w zakresie istotnym dla firm, w szczególności z tematów prawnych (m.in. wdrożenie RODO, prawo e-commerce i in.).

Jeśli chcieliby Państwo poznać więcej danych co do możliwości zrealizowania usługi rozwojowej z dofinansowaniem unijnym prosimy o kontakt z naszą Kancelarią.

Zachęcamy do wcześniejszego przeanalizowania potrzeb w zakresie usług rozwojowych w Państwa firmie, ponieważ w niektórych województwach nie jest prowadzony ciągły nabór wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych.

Przykłady wykorzystania usługi rozwojowej

Korzystamy z nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych

e-Porada

OFERTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Przejdź do oferty dla podmiotów gospodarczych

Zajmujemy się pomocą prawną dla osób fizycznych. Reprezentujemy naszych Klientów w sprawach przed Sądem, jak również w postępowaniu mediacyjnym.

Zakres naszych usług obejmuje m.in.:

sporządzanie projektów i negocjowania umów, doradztwa prawnego przy zawieraniu umów.
prowadzenie spraw z zakresu prawa rzeczowego (zasiedzenie, uwłaszczenie, ochrona własności, podział majątku, itp.);
negocjowanie umów, przygotowanie dokumentów dotyczących zobowiązań;

Sprawy odszkodowawcze
Sprawy rodzinne
Sprawy spadkowe
Oferta dla Polonii

SPRAWY ODSZKODOWAWCZE

Reprezentujemy naszych Klientów w sporach odszkodowawczych.  Zakres naszych usług obejmuje pełną obsługę roszczeń związanych z wypadkiem komunikacyjnym lub innym zdarzeniem (m.in. wypadki w pracy, w rolnictwie, upadki na oblodzonych chodnikach itp.) skutkującym odpowiedzialnością odszkodowawczą zarówno na etapie postępowania likwidacyjnego prowadzonego przed Zakładem Ubezpieczeń jak również w Sądzie.

Zajmujemy się również dochodzeniem roszczeń w sprawach, w których wypłacona przez Zakład Ubezpieczeń wartość świadczeń jest znacznie zaniżona w stosunku do doznanego rozmiaru szkody i krzywdy lub Zakład Ubezpieczeń w ogóle odmówił wypłaty.

Zwracając się do nas Klient otrzyma:

 • pełną poradę dotyczącą możliwości uzyskania odszkodowania powypadkowego,
 • profesjonalną informację i ocenę prawną danego zdarzenia,
 • wstępne oszacowanie wysokości należnego świadczenia.
 • Opracowanie i przygotowanie roszczeń o wypłatę odszkodowania,
 • Reprezentację przez Zakładem Ubezpieczeń lub Sądem.

Nasi Klienci od chwili zawarcia umowy, jak również po zakończeniu sprawy mają prawo pełnego wglądu do akt sprawy i otrzymywania bezpłatnych odpisów wszelkiej dokumentacji, w tym pism skierowanych do Zakładów Ubezpieczeń i Sądów.

Więcej

SPRAWY RODZINNE

W zakresie prawa rodzinnego zajmujemy się sprawami o rozwód, separację i alimenty. Doradzamy naszym Klientom w sprawach majątkowych między małżonkami, sporządzamy projekty intercyz, prowadzimy postępowania o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami.

Sprawy o rozwód są trudne i skomplikowane zarówno pod względem prawnym, jak i emocjonalnym. Wymagają nie tylko rozwiązania sporu między małżonkami, ale także rozstrzygnięcia o wspólnym mieszkaniu, alimentach i losie małoletnich dzieci.

Z uwagi na szczególne emocje towarzyszące sprawom rozwodowym staramy się prowadzić je w taki sposób, aby nasi Klienci w jak najmniejszym stopniu odczuli skutki konfliktu z małżonkiem.

SPRAWY SPADKOWE

Zajmujemy się sprawami z zakresu rozporządzania majątkiem na wypadek śmierci. Doradzamy, jak skutecznie sporządzić testament oraz w jaki sposób należy dokonać zapisu, polecenia czy też wydziedziczenia.

Reprezentujemy klientów na etapie postępowań sądowych o stwierdzenie nabycia spadku, podział spadku, sprawy o zachowek, realizację zapisów i poleceń wynikających z testamentu

OFERTA DLA POLONII

Udzielamy pomocy prawnej Polakom mieszkającym czasowo lub stale za granicą. Nasze doświadczenie pokazuje, że osoby, które przez długi czas przebywają poza granicami Polski, często pozostawiają w kraju nieuregulowane sprawy rodzinne i majątkowe. Stopień ich skomplikowania powoduje, że pomoc profesjonalnego pełnomocnika, zwłaszcza wobec nieobecności Klienta w kraju, jest niezbędna.

Kancelaria oferuje pomoc prawną, w szczególności w zakresie:

 1. Prawa rzeczowego (prowadzenie spraw o zasiedzenie nieruchomości, zniesienie współwłasności, wydanie nieruchomości, sprzedaż nieruchomości, ustalanie stanu prawnego nieruchomości);
 2. Prawa spadkowego (stwierdzenie nabycia spadku, podział spadku, sprawy o zachowek, realizacja zapisów i poleceń wynikających z testamentu);
 3. Prawa rodzinnego (rozwody, alimenty, ustalanie władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem, ustalenie opieki nad dzieckiem, podział majątku wspólnego po ustaniu małżeństwa, uznanie przez polski Sąd zagranicznego orzeczenia rozwodowego);
 4. Prawa cywilnego (sprawy o zapłatę, windykacja należności pieniężnych, zadośćuczynienia i odszkodowania po wypadku na terenie RP Klienta lub osoby najbliższej);
 5. Prawa bankowego (ustalenie nieważności umowy kredytu udzielonego przez bank działający na terenie RP w walucie obcej).

Prowadzimy sprawy sądowe, jak również bierzemy udział w negocjacjach i mediacjach pozasądowych. Opracowujemy opinie prawne, przygotowujemy projekty umów, udzielamy porad prawnych.

Dysponujemy nowoczesnymi narzędziami pozwalającymi na kontaktowanie się z naszymi Klientami na odległość, bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania czy zakładania kont (wideokonferencje przy pomocy komputera, tabletu lub telefonów komórkowych).